Regulamin sklepu internetowego GK Saver Polska

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy GK Saver Polska , dostępny pod adresem internetowym www.gksaverpolska.com prowadzony jest przez Paulinę Kozerską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GK Saver Polska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ceidg) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 782-233-62-38, REGON 366342352

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GK Saver Polska Paulina Kozerska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 782-233-62-38, REGON 366342352.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadając osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.gksaverpolska.com
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm)
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Długa 20a, 62-010 Pobiedziska/Polska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@gksaverpolska.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: DE +49 171 9969296, PL 48 506-075-882
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Kod BIC SWIFT: INGBPLPW   PLN: PL 56 1050 1520 1000 0091 1558 0251 EUR: PL 90 1050 1520 1000 0091 1572 9601
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu
 2. Korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyżej, Opera w wersji 7.0 i wyżej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyżej
 3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. Włączona obsługa plików cookies oraz Javascript

§ 5

Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.gksaverpolska.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalne wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych lub w euro i są cenami brutto
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.
 5. W przypadku Klienta będącego jednocześnie konsumentem Sklep może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta wyłącznie w przypadku, gdy Klient rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń we wskazanym przez Sklep terminie. W takiej sytuacji umowa o korzystanie z Konta zawarta z Klientem będącym konsumentem ulega rozwiązaniu po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sklep stosownego oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, zaś umowa o korzystanie z Konta zawarta z Klientem niebędącym konsumentem ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia wypowiedzenia przez Sklep.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu w zależności od ilości zamówionych produktów), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu
 6. Kliknąć przycisk “Przejdź do kasy” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail
 7. Po zakończeniu procedury na adres e-mail podany w formularzu zostanie przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. METODY DOSTAW
 1. za pobraniem – wysyłka towaru następuje w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia
 2. z przedpłatą – wysyłka towaru następuje w terminie do 2 dnia roboczych po wpływie należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu.              W przypadku, gdyby nastąpił brak zamówionego towaru w magazynie Klient niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie. Wówczas Klient może od umowy odstąpić bądź otrzymać zamówiony towar po jego sprowadzeniu lub wymienić na inny produkt niezależnie od ceny ( różnica w cenie będzie zwrócona lub jeśli produkt jest droższy od pierwotnego Klient zobowiązuje się dopłacić różnice)
 1. KOSZT DOSTAWY
 1. z przedpłatą Kurier DPD/GLS – Europa (Unia Europejska)
 • do 1,99 kg – 12 EUR
 • 2,00 kg do 5,00 kg – 15 EUR
 • 5,01 kg do 9,99 kg – 16 EUR
 • 10,00 kg do 30,00 kg – 22 EUR
 1. za pobraniem Kurier (Poczta Polska)- w Polsce
 • 0,40 do 30 kg – 16,00 zł
 • 0,00 do 0,39 kg – 9,50 zł
 1. z przedpłatą Kurier (Poczta Polska)- w Polsce
 • do 30 kg – 12,00 zł

     4. z przedpłatą paczkomaty InPost 24/7- w Polsce

 • do 25 kg – 13,00 zł

     5. z przedpłatą list polecony (Poczta Polska)- w Polsce

 • 0,00 do 0,39 kg – 6,50 zł
 1. METODY PŁATNOŚCI-z uwzględnieniem § 9 ust. 7a Regulaminu
 • Płatność za pobraniem ( przy odbiorze)
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy:

Bank ING Bank Śląski : Kod BIC SWIFT:  INGBPLPW

      a) PLN: PL 56 1050 1520 1000 0091 1558 0251

      b) EUR: PL 90 1050 1520 1000 0091 1572 9601

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Produkty zostaną wysłane przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w § 8 pkt 1 (z zastrzeżeniem ustępu 1 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa/płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Do każdego zamówienia Klient otrzymuje Fakturę VAT
 7. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy/zwrot

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ( do pobrania w zakładce „Zwrot/reklamacja). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu ( określa data stempla pocztowego)
 4. Oświadczenie należy przesłać wraz z zwracanym towarem (w oryginalnym opakowaniu) oraz dowodem zakupu za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy podany w § 3 Regulaminu.
 5. Koszty odesłania zwracanego towaru do Sklepu ponosi Konsument.
 6. Towar zwracany lub wymieniany nie powinien mieć śladów używalności
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, poniesione przez niego koszty dokonania zakupu tj. wartość towaru oraz koszt przesyłki poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej, zwykłej opcji dostarczania Zamówienia oferowanego przez Sprzedawcę
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na rachunek bankowy Konsumenta, który wskaże w przesłanym do Sprzedawcy oświadczeniu odstąpienia od umowy
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

§ 11

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, wolne od wad
 2. Jeżeli Produkt posiada wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcie wady, bądź zwrot gotówki
 3. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów objętych Umową Sprzedaży na zasadach określonych w art.556 Kodeksu Cywilnego
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na formularzu ( do pobrania w zakładce „Zwrot/reklamacja)
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru
 8. Reklamacji nie podlegają rękawice bramkarskie z tytułu uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania rękawic np. zużyta całkowicie pianka chwytna, przebarwienia wynikające z prania rękawic niezgodnie z zaleceniami opisanymi przez producenta, a także przebarwień powstałych na skutek niewłaściwego suszenia rękawic, rozcięcia, pęknięcia, rozerwania itp., o ile nie są one spowodowane wadliwością zakupionego towaru.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być przewoźnicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora co jest konieczne do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właściciel sklepu GK Saver Polska w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu www.gksaverpolska.com. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez firmę GK Saver Polska Paulina Kozerska z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Długa 20a w celu prawidłowego wykonania zamówienia oraz dla celów marketingowych, aby powiadamiać Państwa pocztą e-mail o aktualizacjach i nowościach, aby odpowiadać na zapytania lub uwagi, aby zarejestrować Państwa, wysyłać broszury, kupony,  oferty i inne informacje dotyczące naszej działalności.

Przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy krajowych przepisów:  zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest GK Saver Polska, który przetwarza ich na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w tym zakresie, oraz w  związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dokładamy wszelkich starań aby sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym wprost z ww. rozporządzeń. 

Dane osobowe Klienta GK Saver Polska może udostępniać:
a) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu realizacji transakcji zamówionego towaru;
b) podmiotom świadczącym na rzecz GK Saver Polska usług informatycznych ,opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Klienta (hostting) ;
c) podmiotom, z których usług GK Saver Polska korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez GK Saver Polska działań marketingowych i reklamowych.

Dane osobowe Klientów GK Saver Polska nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych

Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do poprawiania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej ( po wcześniejszej dodatkowej zgodzie). Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.

Administrator danych osobowych:
gksaverpolska.com Paulina Kozerska
ul. Długa 20 a
62-010 Pobiedziska
NIP: 782-233-62-38
REGON: 366342352

Tel: 506-075-882  E-mail: kontakt@gksaverpolska.com

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do dokonywania Transakcji w ramach Sklepu Internetowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych i informacyjnych, które dokonywane są tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od Transakcji realizowanych w ramach Sklepu Internetowego

PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową www.gksaverpolska.com. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają „stronie” rozpoznać preferencje użytkownika.
Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:
• zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania,
• identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
• zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
• pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,
• wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.
Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies:
• Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
• Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
• Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z serwisu www.gksaverpolska.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczacych polityki prywatoności Sklepu

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.