Zwrot / reklamacja dokumenty:

Odstąpienie od umowy

Reklamacja

Prawo odstąpienia od umowy/zwrot

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ( do pobrania w zakładce „Zwrot/reklamacja). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu ( określa data stempla pocztowego)
 4. Oświadczenie należy przesłać wraz z zwracanym towarem (w oryginalnym opakowaniu) oraz dowodem zakupu za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy podany w § 3 Regulaminu lub w zakładce „Kontakt”
 5. Koszty odesłania zwracanego towaru do Sklepu ponosi Konsument.
 6. Towar zwracany lub wymieniany nie powiniene mieć śladów używalności
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, poniesione przez niego koszty dokonania zakupu tj. wartość towaru oraz koszt przesyłki poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej, zwykłej opcji dostarczania Zamówienia oferowanego przez Sprzedawcę
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na rachunek bankowy Konsumenta, który wskarze w przesłanym do Sprzedawcy oświadczeniu odstąpienia od umowy
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, wolne od wad
 2. Jeżeli Produkt posiada wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcie wady, bądź zwrot gotówki
 3. Reklamacje można składać z tytułu rejkojmi za wady fizyczne Produktów objętych Umową Sprzedaży na zasadach określonych w art.556 Kodeksu Cywilnego
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na formularzu ( do pobrania w zakładce „Zwrot/reklamacja)
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres podany w § 3 Regulaminu lub w zakładce „Kontakt”
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru
 8. Reklamacji nie podlegają rękawice bramkarskie z tytułu uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania rękawic np. zużyta całkowicie pianka chwytna, przebarwienia wynikające z prania rękawic niezgodnie z zaleceniami opisanymi przez producenta, a także przebarwień powstałych na skutek niewłaściwego suszenia rękawic, rozcięcia, pęknięcia, rozerwania itp., o ile nie są one spowodowane wadliwością zakupionego towaru
 9. Koszty związane z reklamacją ponosi Sklep na podstawie przesłanego dowodu poniesienia wydatku.